Fundacja Owiro zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://owiro.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne na stronie Fundacji

  • niektóre elementy mogą mieć niski kontrast
  • częściowy brak tekstu alternatywnego do ikon i obrazów
  • film w PJM nie zawiera napisów
  • audiodeskrypcja jest niedostępna

Skróty klawiaturowe

Na stronie Fundacji można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklaracja została sporządzona dnia: 2023-12-28.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-12-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Opisz na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy. Zgłoś to do Anny Krukowskiej mailowo na adres: anna@owiro.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. dane kontaktowe (imię, nazwisko, e-mail) osoby zgłaszającej,
  2. wskazanie dokładnego adresu strony internetowej, na której jest niedostępny element lub niedostępna treść,
  3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę:

Translate »
Skip to content